HISTORIE A SOUČASNTOST SDH ČESTICE

V Česticích byl sbor dobrovolných hasičů založen ustavujícím valnou hromadou dne 9. srpna 1885 za účasti 52 činných členů a 36 členů přispívajících. Z matriky členů činných se dovídáme o zařazení činných členů do jednotlivých oborů, které pro nás v dnešní době zní trochu exoticky - stříkačník, hudec - trubač, lezec, samaritán.
Od založení sboru počet činných členů ještě stoupal a po roce 1887 měl již 62 členů. Posléze však došlo k úbytku členské základny tak, že v roce 1901 sbor čítal pouze 21 členů. Prvním zásahem v Česticích bylo hašení ohně, který vypukl o druhé hodině v poledne 22. ledna 1888 na hospodářství ing. Karla Náhlíka (dnes Lomických). Oheň zničil i vedlejší usedlost a střechu třetího stavení, kde byl teprve zastaven. Škoda činila 9000 zlatých. K ohni se dostavili také hasiči z Volyně.
V padesátých letech dochází ke změnám v práci sboru. Je kladen důraz na provádění preventivních prohlídek, začíná se uplatňovat práce s mládeží. Pro hašení požárů v obci od rybníka na Dubě byly vybudovány dvě přepouštěcí nádrže, což významně pomohlo k dopravě požární vody. Vybudování obecního vodovodu a požárních hydrantů na počátku 70 let vyřešilo dostupnost vody ve všech částech obce.
Výcviku zásahového družstva byla věnována značná pozornost. Mimo vlastní výcvik byla pořádaná námětová cvičení a okrskové soutěže, které v našem okrsku měly a stále mají vysokou úroveň. Výrazně se o to zasloužil dlouholetý starosta sboru pan Josef Čekal, který svými organizačními schopnostmi, znalostmi i osobním příkladem motivoval nejen členy sboru.
Od roku 2002 se účast soutěžní družstva našeho sboru pohárových soutěží pořádaných v rámci okresu i mimo něj. Po nabytí zkušeností dosahují dobrých výsledků. Vyžaduje to i mimo jiné i dobře připravenou stříkačku, kterou používáme pouze jako soutěžní. O její dobrý stav a přípravu se starají pánové Zdeňek Pavlík a Vilém Pešek. Za to jim patří náš dík.

Okrskové a pohárové soutěže jsou pořádány v denních hodinách. Zásahy u požárů se však odehrávají nejen ve dne, ale i v noci. I proto se náš sbor rozhodl uspořádat noční pohárovou soutěž v požárním útoku mužů, žen a veteránů. První ročník soutěže se konal v noci ze 14. na 15. srpna 2004 na hřišti v Česticích. Počátkem roku 2005 má náš sbor 115 členů, včetně mladých hasičů.

Kromě hlavní náplně práce, zahrnující poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech v rámci tzv. ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry, se zabývají i další činností jako je například organizování sportovních a kulturních akcí, jarní úklid, práce s použitím výsuvného žebříku apod.