JSDH versus SDH

Pokusíme se na pár řádcích vysvětlit rozdíl mezi Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a Sborem dobrovolných hasičů (SDH). Mnoho lidí totiž ani netuší, že mezi těmito dvěma organizacemi je rozdíl. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, tedy i ta čestická, se řídí a je zřízena podle zákona č. 133/1985 Sb. zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obec tedy podle tohoto zákona v samostané působnosti:

  1. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
  2. udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
  3. zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
  4. zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
  5. zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
  6. poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době 3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, aj.

A to je i odpověď na nám pokládanou otázku, proč čestický hasiči (JSDH) nejezdí na soutěže, nevedou kroužky mladých hasičů apod. Hasiči Čestice jsou zatím JSDH a jejich náplní práce jsou pouze zásahy.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanské sdružení (spolek) na úseku požární ochrany. Je to spolek jako každý jiný např. myslivců, rybářů nebo včelařů. Členové tohoto spolku se nepodílí na likvidacích mimořádných událostí (pouze výjimečně). Narozdíl od JSDH mají „na starosti“ kulturní život v obci. Pořádají plesy, soutěže v požárním sportu a různé kulturní akce.

Ač tedy toto děláme také, stále jsme Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a naší prioritou je požární ochrana.

Zdroj: http://www.hasici-plananl.cz/info_ob_sdh_jsdh/